Regulamin Studia Artystycznego START

§ 1

 Regulamin ustala organizację zajęć prowadzonych przez Studio Rysunku START oraz związane z tym uprawnienia i obowiązki uczestników zajęć.

 1.Regulamin dotyczy wszystkich uczestników zajęć.

 2. Uczestnik zajęć przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 3. Uczestnik zajęć przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznym Regulaminem korzystania z pracowni.
4. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Bezpieczeństwa Higieny Pracy oraz przepisów Bezpieczeństwa Przeciw Pożarowego.

 5. Każdy uczestnik zajęć, biorący udział w kursie zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zajęcia wynikające z cennika kursów w Studio START lub do podpisania umowy.

 6.  Aktualny cennik zajęć jest dostępny na stronie internetowej Studia START w zakładce cennik pod adresem: www.studio-start.pl/cennik/

 7 . Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej www.studio-start.pl oraz jest udostępniona do wglądu na każdych zajęciach.

 8. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uczestnictwo w kursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2

 1. Kurs organizowany przez Studio Rysunku START trwa 10 miesięcy, rozpoczyna się we wrześniu i trwa do końca czerwca.

2. Każdy miesiąc kursu obejmuje 4 spotkania, raz w tygodniu.

3. Każde spotkanie obejmuje 1/ 1,5/ 2 lub 3 godziny zegarowe w zależności od wybranego pakietu.

4. W przypadku świąt ustawowo wolnych od pracy, Studio START wyznaczy dogodny termin na odrobienie zajęć z poszczególną grupą kursantów. Odrabiane zajęcia będą odbywały się w środy w ramach zajęć ” otwarta pracownia”.

   §3

1. Zapisów na zajęcia można dokonać przez stronę internetową: www.studio-start.pl, przez wysłanie maila na adres: info@studio-start.pl, facebook-a: @studioart, telefonicznie lub przez kontakt osobisty w siedzibie firmy.

3. W przypadku osób niepełnoletnich do podpisania umowy zobowiązani są rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika zajęć.

§4

 1. Uczestnik może złożyć rezygnację z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania.

2. Rezygnacji można dokonać drogą e-mailową, z miesięcznym wypowiedzeniem umowy

3. W przypadku braku kontaktu z kursantem przez okres dłuższy niż trzy tygodnie od ostatniej jego obecności na zajęciach, kursant zostaje automatycznie skreślony z listy uczestniczących w zajęciach.

   §5

 1. W przypadku niepełnoletnich Studio Artystyczne START bierze odpowiedzialność za dzieci tylko i wyłącznie w godzinach zajęć. Przed i po godzinach odpowiedzialni są za to rodzice.

2. Studio nie bierze odpowiedzialności a własności prywatne kursantów

3. Studio Artystyczne Start nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie sytuacje do jakich może dojść w drodze na i po zajęciach.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wyproszenia z zajęć osoby będącej pod wpływem alkoholu, innych substancji odurzających, lub przekraczającej przyjęte normy społeczne.

5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody uczestnictwa w zajęciach podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna ( zajęcia jednodniowe). 

6. Wszystkich niepełnoletnich uczestników kursu obowiązuje zakaz opuszczania budynku w czasie trwania zajęć.

7. Wszystkie sytuacje losowe w tym drobne skaleczenia, urazy itd. kursant powinien natychmiast zgłosić opiekunowi zajęć.

§6

 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz adresowych zgodnie z definicją RODO w celu realizacji umowy na udział w kursie rysunku i malarstwa oraz oświadcza, że:

1. Jest świadomy dobrowolności podania danych
2. Został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz o prawie do zmiany tych treści lub wycofania się z wyrażonej wcześniej zgody.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy z Organizatorem, rezultatem nie podpisania zgody na przetwarzanie lub niepodanie danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.