Polityka Prywatności Studio artystyczne START

 1. Korzystanie z usług Studio Artystyczne START możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i Regulaminu Studia Artystycznego START Kornacki, Świrk sp.j.

2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (popularnie zwanymi RODO – (GDPR) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679) informuję, że Administratorem danych osobowych ZLCENIODAWCY jest: STUDIO ARTYSTYCZNE START KORNACKI, ŚWIRK SP. J. z siedzibą w Rzeszowie, adres siedziby: ul. ks. Popiełuszki 28D, 35-328 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000802139, tel. 690 145 805, 690 142 334, e-mail: info@studio-start.pl

Dane osobowe ZLECENIODAWCY przetwarzane są w celu:

– zawarcia i wykonania  umowy zlecenie na przeprowadzenie kursu rysunki i malarstwa na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO;

– obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail),
– dochodzenia roszczeń związanych z zawartą ze ZLECENIODAWCĄ umową  na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
– prowadzenia analiz statystycznych,
– przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,
– prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez ZLECENIOBIORCĘ samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO,
– udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
– prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.

a) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych: Imienia i Nazwiska Kursanta, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru Pesel, adresu zamieszkania, w przypadku małoletnich uczniów danych osobowych opiekuna prawnego w postaci imienia i nazwiska, numeru Pesel, numeru dowodu osobistego, numeru rachunku bankowego 

b) W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony i zapobiegnięciu narażenia stanu zdrowia Użytkownika, Administrator przetwarza również dane wrażliwe kursanta, w tym informację o: – alergie, uczulenia na chemię i rozpuszczalniki zawarte w farbach i innych materiałach plastycznych, przewlekłe choroby na które cierpi Kursant np. cukrzyca, epilepsja itp. ( dotyczy szczególnie dzieci).

4. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

a)dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda,1

d) wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody Użytkownika ma on prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. W celu zapewnienia poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. 

Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu rejestrowania i dokonywania operacji na danych osobowych tylko przez osoby uprawnione.

6. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania formalne i techniczne , by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

7. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

8. Odbiorcami danych osobowych będą: – dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym serwisu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (firmy informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz działań marketingowych i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką ochrony prywatności; dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych i tłumaczeniowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności

9. Dane osobowe ZLECENIODAWCY przechowywane będą przez:

a) Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy, w trakcie jej obowiązywania. Po tym okresie dane przechowywane są w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 6 lat od daty wygaśnięcia Umowy.

b)w zakresie celu przetwarzania jakim są cele marketingowe – przez okres trwania umowy

10. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Polityki Ochrony Prywatności Studia Artystycznego START Kornacki, Świrk sp. j. w każdej chwili. Nowa Polityka Ochrony Prywatności, zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania w portalu na stronie studio-start.pl lub poinformowaniu o tym kursantów.

Wszelkie pytania odnośnie Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych prosimy kierować w siedzibie firmy Studio Artystyczne START Kornacki, Świrk sp. j. lub na adres poczty elektronicznej info@studio-start.pl

Polityka prywatności (plików cookies) serwisu studio-start.pl

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu ciasteczka.org.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu ciasteczka.org.pl wykorzystuje pliki (cookies) w celu:a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
c) możliwości logowania do serwisu;
d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.